Doctor Who The Tenth Doctor, Tập 001: Vóng Xoay Sợ Hãi

Tập 001: Vóng Xoay Sợ Hãi

Tập 001: Vóng Xoay Sợ Hãi