Bane - Conquest, Tập 001: Thanh Gươm - Phần Một

Tập 001: Thanh Gươm - Phần Một

Tập 001: Thanh Gươm - Phần Một